Azoty SK, s.r.o.

Menu
Reklamné oznámenie
ENERGO SYSTEM SK, s.r.o. https://www.energo-system.skelektroinštalačný materiál , montáže , fotovoltika , LED osvetlenie
Maj vlastné webové stránky!https://www.weblahko.skMať svoje vlastné webové stránky nebolo nikdy jednoduchšie. S WebĽahko ich môžete mať aj Vy.
E-shop ľahko & rýchlohttps://www.weblahko.skSystém WebĽahko ponúka moderné e-shop s podporou on-line platieb.

polifoska tytan medium MAP /NP(S) 12-52-(5)/

 

 (Amofos NP 12-52(5))

Celkový dusík jako N v % 12,0 Amonný dusík jako NH4 + v % 12,0 P2O5 rozpustný v neutrálním citranu amonném a ve vodě v % 52,0 (z toho 90 % vodoropustný P2O5). Hnojivo se doporučuje používat při aplikaci fosforu k podzimnímu předseťovému hnojení nebo regeneračnímu hnojení ozimů. Možné použití rovněž k základnímu jarnímu hnojení s nutností dodatečného dusíkatého přihnojování plodin. Nedoporučuje se současná aplikace s hnojivy obsahujícími hořčík a vápník, dochází k zvrhávání fosforu.

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci: Hnojivo může ohrozit zdraví. Prach v závislosti na koncentraci působí dráždivě až leptavě na pokožku, dýchací cesty a oči, může způsobovat i záněty spojivek. Je třeba dodržovat zásady osobní hygieny a používat osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní rukavice, ochranné brýle, případně respirátor). Při práci s hnojivem je zakázáno jíst, pít a kouřit. Po práci a před jídlem omýt ruce teplou vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem. Chraňte před dětmi! Zasažení očí: co nejrychleji a nejdůkladněji vyplachovat oba spojivkové vaky proudem čisté vody. Požití: vypít bezprostředně po požití 0,5 l vlažné vody a vyhledat lékaře. Zasažení pokožky: rychle opláchnout dostatečným množstvím vody, později důkladně, ale bez velkého mechanického dráždění, omýt vodou a mýdlem, odložit zasažený oděv. Ve všech těžších případech, při požití nebo zasažení očí vždy vyhledat lékařskou pomoc.

 

Hnojivo musí být skladováno v suchých a větratelných skladech s nepropustnou podlahou odděleně od ostatních hnojiv, krmiv a ostatních látek. Ve skladech musí být zabráněno nekontrolovanému přístupu osob, zejména dětí. Hnojivo nesmí být ani přechodně skladováno ve vlhkém prostředí. Hnojivo ani jeho zbytky nesmí znečistit vodní zdroje, včetně povrchových vod. V místech uložení hnojiva je nebezpečné pracovat s otevřeným ohněm a svářet. Uchovávejte odděleně od potravin (S14). Uchovávejte mimo dosah dětí (S2).

Tvorba webových stránok na WebĽahko | Nahlásiť obsah